Rok 2015 - OTG

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności
 
 


PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2015 ROKU


18 grudnia 2015 – Promocja jubileuszowego 9 – 10 numeru „Rocznika OTG”  –  Forum Synagoga
uż przed świętami Bożego Narodzenia do rąk Czytelników trafił kolejny, podwójny numer Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. W skład Zespołu Redakcyjnego Rocznika weszli: Marian F. Nowak (redaktor naczelny), Józef Pietrzak, Aneta Franc, Grażyna Karolak i Jarosław Pustkowski. Prezentacji Rocznika dokonał prezes OTG, redaktor naczelny - Marian F. Nowak i redaktorzy poszczególnych rozdziałów. Po rocznej przerwie spowodowanej względami organizacyjno-finansowymi wracamy na ostrowski rynek wydawniczy. A jest on w ostatnich latach znaczący nie tylko w skali regionalnej, ale sięga, można śmiało napisać, skali ogólnopolskiej – powiedział Marian F. Nowak. Od roku 2006 do 2013 Stowarzyszenie wydawało regularnie „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” – periodyk będący przede wszystkim pokłosiem badań i dociekań nad historią regionalną i genealogią ostrowskich rodzin, ale także często odważnie wychodzący poza te obszary zainteresowań. W roku jubileuszu 10-lecia Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego warte podkreślenia jest to, że w tym okresie na łamach rocznika regularnie publikowało swoje artykuły wiele znakomitych i znamienitych osób, czego dowody można znaleźć w rozdziale piątym niniejszego numeru w opisach zawartości kolejnych „Roczników OTG” i wydanych publikacji. Część autorów to wykładowcy akademiccy, którzy byli zapraszani na spotkania OTG. To także historycy, prawnicy, regionaliści, osoby zaangażowane w odkrywanie kart historii Ostrowa Wielkopolskiego, regionu, w którym mieszkają członkowie OTG. Pierwsze kroki stawiali tu również początkujący autorzy artykułów, których dorobek wydawniczy jest już dzisiaj znaczący. Zatem ta dekada dla OTG była ważna, szczęśliwa i bogata w istotne zdarzenia. Ale był to także czas wielkiej i odpowiedzialnej pracy wielu członków Stowarzyszenia. Należy tu wymienić kilka osób, których nazwiska przewijają się najczęściej przy tworzeniu tekstów oraz redagowaniu „Rocznika”. Należą do nich: dr Maciej Kowalczyk, Aneta Franc, Zbigniew Marcinkowski, Grażyna Karolak, Tomasz Ławniczak, Jacek Malkowski, Jarosław Biernaczyk, Henryk Przerwa, Ryszard Boślak, Ryszard Bartoszek, Marek Weiss, Edmund Radziszewski, Wacław Kieremkampt, Jarosław Pustkowski, Sebastian Przybylski… . Nie sposób wymienić wszystkich autorów, których wkład w proces wydawniczy OTG był znaczący. Wszystkim tym osobom razem i każdemu z osobna pragnę z okazji naszego 10-lecia z całego serca podziękować – powiedział na wstępie Marian F. Nowak. Przy obecnym, jubileuszowym IX–X numerze „Rocznika OTG” wprowadzono zmiany organizacyjne i połączono nowatorsko zakres odpowiedzialności redaktorów za poszczególne rozdziały. Ta nowa formuła organizacyjna wydaje się skuteczna w przygotowaniu publikacji do druku. Rocznik został podzielony na pięć rozdziałów. Pierwszy (redagowany przez Józefa Pietrzaka), zatytułowany „Z historii regionu”, poświęcony jest 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Czytelnik znajdzie w nim trzy artykuły poświęcone tej tematyce. Są to: „Dwie tablice, dwa wyzwolenia. 70. rocznica wyzwolenia Ostrowa Wielkopolskiego” autorstwa redaktora rozdziału Józefa Pietrzaka; „Koniec wojny… Wspomnienia” pod redakcją Mariana F. Nowaka i „Ostrowska pocztówka w okresie okupacji hitlerowskiej” autorstwa Piotra Maślińskiego, znanego ostrowskiego kolekcjonera filokartysty. W rozdziale tym gehennę II wojny światowej przybliżają Czytelnikowi autorzy wspomnień, którzy byli wówczas dziećmi. Wojna niejednokrotnie zmusiła ich do błyskawicznego wejścia w dorosłość. Cieszyli się, że udało im się przetrwać koszmar wojny. Rozdział drugi – trzon „Rocznika” – to „Historie rodzinne” pod redakcją Anety Franc. Można znaleźć w nim następujące artykuły: „Rodzinne tradycje wojskowe członków i sympatyków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” pod redakcją Mariana F. Nowaka, „Rodzina Marynowskich i Gołębiowskich z Jagielnicy na Podolu” autorstwa Władysławy Marczewskiej, „Dzień Wszystkich Świętych i genealogia, czyli jak rodził się zarys dziejów rodu Kubiaków” autorstwa Grzegorza Kubiaka i „Ignacy Kaźmierczak z Orpiszewa i Wojciech Wachowiak z Krotoszyna. Moi dziadkowie na kartach historii XX wieku” autorstwa Roberta Kaźmierczaka. Te rodzinne genealogie warto przeczytać chociażby po to, by wiedzieć, jaki kierunek badań obrać przy poszukiwaniu własnych korzeni rodzinnych i genealogii. Rozdział trzeci to „Zjazdy i jubileusze” pod redakcją Grażyny Karolak. Zawarto w nim opisy zjazdów rodzinnych: „Pierwszy zjazd rodziny Gaszczyńskich” autorstwa Henryki z Gaszczyńskich Pogorzelskiej; „Pierwszy zjazd rodziny Kubiaków” i „Pierwszy zjazd rodziny Krzyżaniaków” autorstwa Barbary Owczarek; „Zjazd rodziny Pokorów z Marzenina” autorstwa Marii Barbary i Henryka Przerwów; „Niecodzienne spotkania rodzinne” autorstwa Grażyny Karolak i „Spotkanie rodzinne w rocznicę męczeńskiej śmierci” autorstwa Renaty i Marka Weiss. Taka tematyka to nieodłączny element ostatnich „Roczników”. A w dziale „Jubileusze” można znaleźć artykuł „Nasi stulatkowie” autorstwa Grażyny Karolak i Kazimierza Łonczka. Rozdział czwarty to „Źródła i materiały” pod redakcją Jarosława Pustkowskiego. Znajdziemy tu następujące artykuły: „Genealogia genetyczna – nowoczesne
źródło pozyskiwania danych genealogicznych” Adama Ćwiklaka; „Nazwiska i przezwiska w genealogii. Zarys problematyki” Jacka Malkowskiego; „Zestawienie małżeństw zawartych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim w latach 1927–1929. Wypisy z «Orędownika Ostrowskiego»” Zbigniewa Marcinkowskiego i „Bibliografię zawartości «Dodatku Historycznego» w «Gazecie Ostrowskiej» 2007–2012” Jarosława Biernaczyka i Zbigniewa Marcinkowskiego. Rozdział piąty to „Kronika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” pod redakcją Mariana F. Nowaka, zarazem głównego autora rozdziału. Tu znaleźć można opis 10-lecia OTG, z jego bogatym dorobkiem wydawniczym, a także spisy treści dotychczas wydanych „Roczników”. Na kartach „Kroniki” opisano też obchody 10-lecia Stowarzyszenia, wzbogacając relację ciekawą galerią fotografii. W podrozdziale „Z życia OTG…” zostały przedstawione biogramy członków OTG przyjętych w latach 2012–2015. Niniejszy numer jubileuszowego „Rocznika OTG” ukazał się dzięki pomocy i wsparciu szeregu osób i instytucji, do których zaliczyć należy: redaktorów rozdziałów i autorów tekstów „Rocznika”, Państwa Małgorzaty i Tomasza Mielochów za profesjonalną korektę, redakcję językową, opracowanie typograficzne i skład „Rocznika”, a także Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski za finansowe wsparcie tego projektu wydawniczego. Żywię nadzieję, iż połączony numer IX i X „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” spotka się z życzliwym przyjęciem Czytelników – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Następnie, szczegółowej prezentacji rozdziałów dokonali ich redaktorzy.
Należy podkreślić, że kolejny już egzemplarz Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego trafi w styczniu b.r. do  Library of Congress - amerykańskiej biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, będącej największą tego typu instytucją na świecie, Biblioteki Narodowej oraz kilkunastu bibliotek uniwersyteckich w Polsce. Rocznik można nabyć  poprzez maila na: otg@wp.pl, tel. 697 750 099, lub w Księgarni Niezależnej przy ul. Wiosny Ludów.


17 grudnia 2015 – Spotkanie Opłatkowe –  Max cafe
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 17  grudnia 2015 roku w Max Cafe przy ul. Królowej Jadwigi odbyło się Spotkanie Opłatkowe Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Fragment Ewangelii wg Św. Łukasza – Narodzenie Jezusa -  odczytał lektor konkatedralny i długoletni członek Stowarzyszenia - Ryszard Bartoszek. Marian Franciszek Nowak – prezes OTG podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za 2015 rok i współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu szeregu przedsięwzięć organizacyjnych, w tym organizacji jubileuszu 10 – lecia Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Podkreślił, że wiele dobrego działo w 2015 roku w Stowarzyszeniu. Zrealizowano plan w 100 procentach, odbyły się warsztaty szkoleniowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, spotkanie integracyjne w Antoninie, oraz Gala Genealogiczna w Forum Synagoga na 10. lecie Stowarzyszenia, połączona z otwarciem ciekawej wystawy 10 LAT OTG. Zwieńczeniem obchodów jubileuszu Towarzystwa było wydanie podwójnego 9 – 10 numeru „Rocznika OTG”.    Życzenia świąteczno - noworoczne członkom i sympatykom OTG złożył poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, który nie mogąc osobiście przybyć na nie ze względu na Posiedzenie Sejmu, przekazał je przez prezesa Stowarzyszenia. Piękne życzenia świąteczne przysłał również z Gdańska Honorowy Członek OTG Kazimierz Piotr Radowicz. Po oficjalnym złożeniu życzeń, uczestnicy spotkania składali sobie życzenia indywidualne, śpiewano kolędy i pastorałki, m.in. „Dzisiaj w Betlejem”, „Wśród nocnej ciszy”, „Cicha noc”, czy też „Lulajże Jezuniu” – zgodnie z przygotowanym wcześniej przez OTG śpiewnikiem kolęd . By tradycji stało się zadość, uczestnicy spotkania otrzymali stosowne na tę okoliczność prezenty, przygotowane przez Grażynę Karolak – animatora kultury ostrowskiego Stowarzyszenia.
W drugiej części Spotkania prezes OTG Marian Franciszek Nowak zapoznał jego uczestników ze wstępnym Planem przedsięwzięć OTG na 2016 rok. Wśród ważniejszych zamierzeń ostrowskich genealogów wymienić należy planowane dwie wystawy OTG. Pierwsza, planowana w maju, z cyklu „Ocalić od zapomnienia” – „Pamiątki Chrztu św. i I Komunii św.”  i druga, planowana we wrześniu, zatytułowana: „Zawiadomienia, zaproszenia i telegramy ślubne”. Kuratorem wystaw będzie Grażyna Karolak. Ponadto, zaplanowano już na lutego b.r. ciekawe spotkanie z Adamem Ćwiklakiem – członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogii Genetycznej (ISOGG) nt. „Historia i genealogia rodziny Mertków - fakty i hipotezy”, wycieczki, warsztaty genealogiczne z zakresu tajników internetowych poszukiwań przodków, które zostaną prowadzone w kwietniu b.r.  pod kierunkiem Ryszarda Jankielewicza – członka Polskiego Towarzystwa Genealogicznego (PTG), wydanie 11 numeru „Rocznika OTG” i publikacji w ramach BIBLIOTEKI OTG. Rok 2016 będzie niewątpliwie ciekawym i pracowitym rokiem dla członków Towarzystwa – podkreślił Marian F. Nowak – … aby cnych ludzi pamięć z martwych i długowieczną pomroką okrytych wydobyć popiołów… - cytując słowa bpa Jana Długosza – będące mottem Stowarzyszenia.
 
14 grudnia 2015 – Konferencja Archeologiczna (współorganizacja) –  N/klub
W poniedziałek 14 grudnia 2015 roku w Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej – N/klubie przy ul. Królowej Jadwigi 10 odbyła się Konferencja archeologiczna, zorganizowana przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Temat konferencji: ARCHEOLOGIA ZIEMI OSTROWSKIEJ. Prelegentami na konferencji byli archeolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz innych  jednostek i instytucji archeologicznych w Polsce. Program konferencji był bardzo napięty, a jej uczestnicy mogli wysłuchać następujących wystąpień: mgr Emilii Smółki – Antkowiak (Poznań) – Z dziejów archeologii Powiatu Ostrowskiego – początki zainteresowań starożytnościami w świetle archiwaliów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu; mgr. Grzegorza Gmyrka (Kalisz) -  Badania archeologiczne na obszarze obwodnicy  Ostrowa; dr Agnieszki Przybył (Wrocław) -  Pierwsze społeczności rolnicze na Ziemi Ostrowskiej; dr. Macieja Ehlerta (Wrocław) - Ślady pobytu łowców i zbieraczy w okolicach Ostrowa, mgr Agaty Hałuszko (Wrocław) i mgr. Grzegorza Gmyrka (Kalisz) – Badania tomografii komputerowej urn z cmentarzyska kultury łużyckiej we Wtórku;  mgr. Sebastiana Przybylskiego (Wrocław, OTG) - Badania w lesie Bagatela – relikty kultury pomorskiej; mgr. Leszka Ziąbki i mgr. Sławomira Miłka (Kalisz) - Skarb ozdób i denarów rzymskich z Ostrowa Wielkopolskiego; mgr. Sebastiana Przybylskiego (Wrocław, OTG) – Osadnictwo kultury przeworskiej na Ziemi Ostrowskiej; prof. Artura Błażejewskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego – Kontakty dalekosiężne społeczności kultury przeworskiej na Ziemi Ostrowskiej w okresie rzymskim i mgr. Sebastiana Przybylskiego (Wrocław, OTG) – Prace poszukiwawcze samolotu Boeing B17 „Miss BeHeaven”. Konferencja tematycznie bardzo oczekiwana w Ostrowie Wielkopolskim przyciągnęła rzesze osób zainteresowanych tą problematyką, co przejawiało się szczególnie w dyskusji i po każdym prawie  wystąpieniu prelegentów. Koordynatorem działań przygotowawczych z ramienia Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego był doktorant na Uniwersytecie Wrocławskim mgr Sebastian Przybylski – archeolog. Organizatorzy tego przedsięwzięcia obiecali publikację pokonferencyjną. Tematyka bardzo ciekawa i na czasie.                
 
OBCHODY 10 – LECIA OTG 
10 LAT… , czy to wiele?
Może jednak tylko chwile dwie.
Płynie życie, biegnie czas,
Nasze OTG ma już 10 lat.
Był taki czas – spotkali się.
Zrodził się w ich sercach pomysł ten – Idea.
Załóżmy więc Stowarzyszenie – bierzmy się do dzieła… .
 
Tak by można było w skrócie scharakteryzować powstanie i działalność Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, cytując fragment laudacji jubileuszowej, przygotowanej przez Grzegorza Kubiaka – członka Stowarzyszenia. Czy to wiele…?
 
14 listopada 2015 – Jubileusz 10. lecia OTG - Gala Genealogiczna –  Forum Synagoga
Galę Genealogiczną w Forum Synagoga rozpoczęto od półgodzinnego filmu o działalności Stowarzyszenia na przestrzeni 10 lat - autorstwa Stefana Kucharskiego. Film został przyjęty entuzjastycznie, zwłaszcza przez członków i sympatyków Towarzystwa, który działali, bądź też śledzili poczynania ostrowskich genealogów w latach 2005 - 2015. Po filmie wręczono Tomaszowi Ławniczakowi (członkowi OTG) List gratulacyjny OTG i kwiaty z okazji wyboru na Posła do Sejmu RP. Gala Genealogiczna to okazja do wyróżnień i podziękowań najbardziej aktywnym członkom Stowarzyszenia, którzy na przestrzeni 10 lat działalności Towarzystwa zapisali na jego rzecz swoją szczególną kartę  aktywności społecznej. Odznakę „Pro Genealogia” Kapituła przyznała: dr. Maciejowi Kowalczykowi, Jackowi Malkowskiemu, Annie Nazarek, Grażynie Karolak, Marii Barbarze Przerwie, Ryszardowi Boślakowi oraz prezesowi OTG Marianowi Franciszkowi Nowakowi. Ceremonii wręczenia odznak dokonał przewodniczący Kapituły Odznaki - Tomasz Ławniczak, poseł na Sejm RP wraz z członkiem kapituły Anetą Franc (pierwsze odznaki zostały przyznane przez władze Stowarzyszenia w 2010 roku na 5 – lecie OTG. Otrzymali je wówczas: Henryk Krystek, Aneta Franc, Zbigniew Marcinkowski, Roman Polerowicz, Bartosz Lisiak, Stefan Kucharski i  Tomasz Ławniczak). Medale 10 - lecia przyznano donatorom Stowarzyszenia - głównie w działalności wydawniczej: Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Beacie Klimek, Staroście Ostrowskiemu – Pawłowi Rajskiemu, Zastępcy Prezydenta Miasta - Ewie Mateckiej, Przewodniczącemu Rady Powiatu Ostrowskiego i zarazem Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego – Andrzejowi Leraczykowi oraz Prezes Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego - Lidii Sobóckiej. Za szczególne zasługi w działalności Towarzystwa w latach 2005 – 2015 Zarząd OTG przyznał medal członkom i sympatykom Stowarzyszenia: dr. Maciejowi Kowalczykowi, Jackowi Malkowskiemu, Anecie Franc,  Annie Nazarek, Grażynie Karolak, Jarosławowi Biernaczykowi, Romanowi Polerowiczowi i Stefanowi Kucharskiemu. Okolicznościowe Podziękowania otrzymały władze samorządowe, instytucje kulturalne Ostrowa Wielkopolskiego współpracujące na przestrzeni tych 10 lat z Towarzystwem oraz Franciszek Pera – wspierający Towarzystwo indywidualnie. Gratulacje jubileuszowe złożyli: Poseł na Sejm RP - Tomasz Ławniczak,  Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Beata Klimek, w imieniu Starosty ostrowskiego Pawła Rajskiego – Andrzej Leraczyk – Przewodniczący Rady Powiatu,  Prezes kaliskiego oddziału PTH - Tadeusz Krokos, delegacja Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego, z Prezesem Andrzejem Grzegorkiem, Kazimierz Cieplik w imieniu Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego. Życzenia przysłali: Kazimierz Piotr Radowicz – honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,  Honorowy Członek OTG i Zbigniew Marcinkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OTG.  Galę Genealogiczną uświetnił występ uczniów z ostrowskiego Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego. Jubileuszowe obchody przygotował Komitet Obchodów 10 - lecia w składzie: Grażyna Karolak – przewodnicząca, członkowie: Ryszard Boślak, Magdalena Jarocińska, Stefan Kucharski, Zbigniew Marcinkowski, Marian F. Nowak, Roman Polerowicz, Henryk Przerwa i Jan Przybylski. Na swoje 10 - lecie Stowarzyszenie wydało folder autorstwa Stefana Kucharskiego i Mariana F. Nowaka, zestaw pocztówek okolicznościowych autorstwa Piotra Karolaka oraz znaczek jubileuszowy, przygotowany przez Mariana Szczygła – znanego ostrowskiego filatelistę. Galę prowadzili: Grażyna Karolak – przewodnicząca Komitetu Obchodów 10. lecia OTG i Marian F. Nowak – prezes OTG.
 
14 listopada 2015 – Jubileusz 10. lecia OTG – Wystawa „10 LAT  OTG” –  Forum Synagoga
W ramach Gali Genealogicznej zaprezentowano wystawę zatytułowaną „10 LAT OTG”, kuratorem której była Grażyna Karolak. Wystawę uświetniły: opracowane drzewa genealogiczne członków i sympatyków OTG, przygotowane przez: Kingę i Tadeusza Banasików, Barbarę Boinską, Jerzego Furmanka, Grzegorza Kubiaka, Stefana Kucharskiego, Marię Latajka, Jacka Malkowskiego, Annę Nazarek, Mariana F. Nowaka, opracowania genealogiczne: Jerzego Furmanka, Grzegorza Kubiaka, Kazimierza Łonczka, Henryka Przerwy i Lucyny Podolczak, oraz wyjątkowe w swoim znaczeniu pamiątki rodzinne Barbary Malkowskiej. Wystawę finansowo wsparło Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Jubileuszowe uroczystości zakończyły się w restauracji BISTRO BRAVO symboliczną lampką szampana i znakomitym tortem, ufundowanym na tę okoliczność przez Grażynę Karolak – wyróżnioną w 2015 roku Nagrodą Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beatę Klimek za działalność na rzecz społeczności lokalnej Ostrowa Wielkopolskiego.  Zob. zdjęcia z jubileuszu w zakładce GALERIA FOTOGRAFII
 
 
12 listopada 2015 – Msza Św. jubileuszowa –  Konkatedra
Obchody 10-lecia Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne rozpoczęło już 12 listopada 2015 roku Mszą świętą jubileuszową w ostrowskiej konkatedrze, którą odprawił ks. prałat Tomasz Ilski – długoletni proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika.  Była to już dziesiąta Msza św. w której modlono się za przodków członków i sympatyków Stowarzyszenia. Liturgię słowa odczytał członek OTG Ryszard Bartoszek. W kazaniu ks. proboszcz w szczególny sposób podkreślił znaczenie zainteresowań genealogów swoimi przodkami i podejmowanymi działaniami na rzecz tożsamości kulturowej i chrześcijańskich wartości. Pogratulował też jubileuszu 10. lecia OTG, życząc wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu.  Podczas modlitwy powszechnej, członkowie i sympatycy OTG  tradycyjnie już  zapalali kolejno przy ołtarzu świeczki, upamiętniające ich zmarłych przodków. Po zakończeniu Mszy św.  wykonano przy ołtarzu głównym Konkatedry pamiątkowe zdjęcie25 września 2015 – Warsztaty genealogiczne –  Mała Scena Ostrowskiego Centrum Kultury
W piątek 25 września b.r. – zgodnie z zapowiedzią - na Małej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury odbyły się drugie w tym roku warsztaty genealogiczne. Ich tematem były internetowe poszukiwania przodków z wykorzystaniem dostępnych programów genealogicznych. Warsztaty tradycyjnie  prowadził Grzegorz Kubiak – pasjonat genealogii. Szkolenie przeprowadzono w oparciu o zorganizowane cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Przykłady poszukiwania konkretnych danych o przodkach - prezentowane przez prowadzącego - uczestnicy spotkania wyszukiwali w grupach szkoleniowych pod nadzorem. Rezultatem przeprowadzonych warsztatów była chęć dalszego doskonalenia się w tej problematyce w przyszłym roku, co zostało wstępnie uzgodnione z Zarządem OTG. Część trzecią i czwartą warsztatów, dotyczącą źródeł genealogicznych pisanych  i tworzenia drzew genealogicznych, zaplanowano na 2016 rok.
 
 
12 września 2015 – Wycieczka: Kórnik - Rogalin
Na kolejną już w tym roku wycieczkę OTG zaprosiła Grażyna Karolak – organizator szeregu przedsięwzięć kulturalnych OTG. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzania z przewodnikiem Zamku i Ogrodu Dendrologicznego w Kórniku, oraz przepięknie odrestaurowanego Pałacu w Rogalinie – leżących nieopodal Poznania. Zamek jest bez wątpienia głównym obiektem turystycznym miasta Kórnik. Jest nie tylko siedzibą biblioteki rodowej Działyńskich, obecnie Polskiej Akademii Nauk, ale także wspaniałym obiektem architektonicznym, mieszczącym w swych wnętrzach muzeum, które  uczestnicy wycieczki zwiedzili. Historia zamku w postaci murowanej sięga pierwszej połowy XV wieku, zaś jego obecna postać wywodzi się z przebudowy z około połowy XIX wieku.  Liczne było grono właścicieli kórnickiego zamku, od możnych Górków poczynając, na tak zasłużonych Działyńskich kończąc. Jednak spośród wszystkich z zamkiem najbardziej kojarzy się Teofila z Działyńskich Szołdrska Potulicka (1714-1790), znana jako Biała Dama. Zamek położony jest w sąsiedztwie Jeziora Kórnickiego, otoczony fosą, a wokół niego rozciąga się piękny park, znany jako arboretum kórnickie. Pieczę nad parkiem sprawuje Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Tam też członkowie i sympatycy OTG mieli możliwość ujrzenia ciekawych roślin, które sprowadzone z różnych zakątków świata, zaadoptowały się w klimacie kórnickim.
Pałac Raczyńskich w Rogalinie to perełka architektoniczna nie tylko Wielkopolski. Utrzymany w stylu późnego baroku pałac w Rogalinie jest dziś jedną z najsławniejszych dawnych rezydencji magnackich w Wielkopolsce. Budowę monumentalnej rezydencji rozpoczęto około roku 1770. Pałac działa jako oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Powołana w 1991 roku przez hr. Edwarda Bernarda Raczyńskiego fundacja, oddała poznańskiej instytucji w wieczysty depozyt cały rodowy majątek przodków. Ich zamiłowanie do sztuk pięknych zaowocowało zgromadzeniem wyjątkowych dzieł malarstwa i rzeźby, dziś eksponowanych w rogalińskiej galerii. Uczestnicy wycieczki zwiedzili północne i południowe skrzydło pałacu, galerię malarstwa oraz powozownię a także wyremontowane i w pełni wyposażone wnętrza korpusu głównego. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem przeprowadzonych remontów i odrestaurowanych wnętrz, także znajdujących się tam eksponatów. Rogalińska rezydencja nazywana jest „pałacem wśród dębów” za sprawą słynnego w całym kraju, otaczającego ją starodrzewu. Słynne dęby rogalińskie rosną w rozległym parku krajobrazowym. Ocenia się, że trzy z nich: Lech, Czech i Rus, mają po 700 lat. Na tyłach pałacu znajduje się też zabytkowy ogród francuski. To była piękna wycieczka, zakończona obiadem „Pod dębami”.
 
 
22 sierpnia 2015 – Grillowanie w Antoninie
W sobotę 22 sierpnia 2015 roku członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego świętowali zakończenie lata. Tym razem spotkanie odbyło się w Antoninie, na terenie Nadleśnictwa. Uczestnicy spotkania odbyli spacer, zwiedzając pomniki przyrody, o których z wielką pasją opowiadał pracownik Nadleśnictwa - Waldemar Blaźniak. Zobaczyli również film o przepięknej przyrodzie w Dolinie Baryczy. Po „lekcji przyrody” biesiadowano przy grillu. Organizatorka grillowania w Antoninie - Grażyna Karolak - zaprosiła gości do "naszej spiżarni", która cieszyła się wielkim powodzeniem. Można było popróbować przeróżnych przetworów owocowo-warzywnych, zrobionych przez uczestników spotkania. Były słodziutkie dżemy, kompoty, ogóreczki, sałatki warzywne itp. Były też malutkie prezenciki w postaci kolorowych nakrętek na słoiki. Spotkanie przebiegało w ciepłej i miłej atmosferze. Uczestnicy grillowania mają nadzieję, że spotkanie zostanie zorganizowane również za rok.


19 czerwca 2015 – Wycieczka „Szlakiem drewnianych kościółków”

W piątek 19 czerwca 2015 roku członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego wybrali się już  po raz kolejny "Szlakiem drewnianych kościółków".  Pomysłodawczynią cyklu i organizatorką wycieczek od wielu już lat  jest Grażyna Karolak, członek OTG. Tym razem uczestnicy wycieczki zwiedzili kościółki położone w północno-zachodniej części Diecezji Kaliskiej. Zawitali do Czermina w powiecie pleszewskim, do drewnianego kościółka pw. św. Jakuba Apostoła. Kościół ten ma rozbudowaną bryłę na planie krzyża, gontowy dach oraz wieżę zwieńczoną barokowym hełmem, wtopioną od strony zachodniej w nawę. Wyposażenie kościoła jest barokowe i rokokowe. O historii kościoła opowiadał ks. kanonik Marian Ostach. Kolejnym przystankiem były Lenartowice i kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Tu również o kościele, jego historii i współczesności wspaniale opowiadał miejscowy proboszcz. Ostatnim przystankiem był Żegocin, miejsce dłuższego przystanku. Zwiedzono Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1714 roku - kościół drewniany o konstrukcji zrębowej, oszalowany. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVII i XVIII w. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Śnieżnej z pierwszej połowy XVII w. Uczestnicy wycieczki byli także gośćmi Ośrodka Kultury w Żegocinie, a podejmowały ich trzy wspaniałe kobiety - pasjonatki, oddane ziemi żegocińskiej: Zofia Zawada - dyrektor Ośrodka Kultury, Romualda Kempińska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Żegocinie i Katarzyna Zawada - młodziutka artystka, kierownik kapeli ludowej i dyrygent chóru „Cantare”. Członków i sympatyków OTG zaproszono do saloniku Heleny Modrzejewskiej, polskiej aktorki związanej z tym regionem, poprzez małżeństwo z Karolem Chłapowskim. Wizyta w Żegocinie zakończyła się spotkaniem przy kawie i placku. Czas ten umiliła wycieczkowiczom wspomniana wcześniej artystka, wokalistka, instrumentalistka - pani Katarzyna Zawada, wcielając się w rolę Heleny Modrzejewskiej. Zagrała na pianinie i zaśpiewała pieśń "Ave Maria" Franciszka   Schuberta. To była niezapomniana, i być może najciekawsza z dotychczasowych wycieczka. Już dzisiaj Pani Grażyna Karolak snuje plany wycieczkowe na przyszłość, a we wrześniu zaprasza członków i sympatyków OTG na wycieczkę szlakiem: Koszuty-Rogalin-Kórnik.

3 czerwca 2015 –  Promocja książki Jacka Malkowskiego O rodzie Brodowskich herbu Łada i majątku Psary w powiecie ostrowskim – Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Współzałożyciel Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, pierwszy jego wiceprezes          i współtwórca „Rocznika OTG”, historyk, genealog i regionalista  Jacek Malkowski zaprezentował swoją pierwszą  samodzielną publikację genealogiczną. Promocja  książki zatytułowanej O rodzie Brodowskich herbu Łada i majątku Psary w powiecie ostrowskim odbyła się w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – wydawcy tejże ciekawej publikacji. Na promocję przyszło wielu członków i sympatyków Stowarzyszenia, ale nie tylko. Po krótkim wstępie dyrektora Muzeum Witolda Banacha, o pracach nad książką, zbieraniu materiałów, kontaktach z rodziną Brodowskich - opowiadał autor publikacji Jacek Malkowski. To owoc wieloletniej pracy autora, który skrupulatnie i drobiazgowo zbierał wszelkie informacje dotyczące Psar i jego dawnych właścicieli. Prawie wszystkie archiwalne fotografie pochodzą ze zbiorów nieżyjącej już Eugenii Brodowskiej oraz członków jej rodziny. W książce Jacek Malkowski opisał dawniejsze dzieje Psar i majątku ziemskiego, który był w posiadaniu kilku rodzin szlacheckich. W tej publikacji genealogicznej nie mogło zabraknąć ciekawych wątków z życia członków rodziny Brodowskich, chociażby takich jak wybitne i znane postaci z rodziny, ale i też niektórzy jej członkowie „z widoczną skazą”. Po zaprezentowaniu poszczególnych rozdziałów książki, autor odpowiadał na pytania uczestników spotkania, po czym wpisywał dedykacje. Książkę w dniu promocji można było nabyć w cenie subskrypcji. Zachęcam do lektury - warto.


15 maja 2015 –  Szkolenie z zakresu internetowych programów poszukiwań genealogicznych –  Mała Scena Ostrowskiego Centrum Kultury

W piątek 15 maja b.r. na Małej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury odbyła się pierwsza część warsztatów genealogicznych – otwartych. Ich tematem były internetowe poszukiwania genealogiczne. Prowadzącym warsztaty był Grzegorz Kubiak – genealog, a organizatorem Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. Pierwsza część szkolenia była podbudową teoretyczną, przygotowywanej na wrzesień b.r. części drugiej – praktycznej. Prowadzący warsztaty podkreślał, że niekoniecznie dzisiaj trzeba ruszać się przysłowiowo z domu, by stworzyć swoje drzewo genealogiczne. Internet w tym jest bardzo pomocny, choć nie zastąpi w pełni tradycyjnej metody poszukiwawczej, jakim jest kontakt z archiwum. Źródła pisane mają swoją niepowtarzalną wartość w poszukiwaniach, wiążą szukającego korzeni rodzinnych z czasem, w którym jego przodkowie zostali zaewidencjonowani w księgach metrykalnych. 
Często zadajemy sobie pytanie – dlaczego prowadzić poszukiwania genealogiczne przez Internet. Na to retoryczne pytanie Grzegorz Kubiak odpowiedział – To przede wszystkim nawał codziennych obowiązków, przysłowiowy „brak czasu”, obowiązki rodzinne, oszczędność pieniędzy, możliwość szybkiego zlokalizowania szukanych dokumentów, wygoda, możliwość szybkiego kontaktu z wieloma osobami oraz prowadzenia jednocześnie poszukiwań w kilku kierunkach. To zalety – podkreślał prowadzący warsztaty. Ale Internet ma też w tym temacie swoje wady, niesie swoistego rodzaju zagrożenia – kontynuował.  Stąd wskazana jest należyta ostrożność podczas odwiedzania nieznanych stron internetowych, wnikliwe czytanie regulaminów odwiedzanych stron internetowych, analizowanie informacji – danych osobistych przed ich udostępnieniem, filtrowanie stron – oferujących „kosmiczne wyniki lub informacje – np. oferowanie stworzenia genealogii rodziny na podstawie nazwiska za DROBNĄ OPŁATĄ”.  Należy pamiętać – mówił Grzegorz Kubiak - o zasadzie „Informacja raz wrzucona do Internetu pozostaje tam na zawsze”. W Internecie możemy znaleźć m.in. następujące informacje z zakresu genealogii: główne informacje genealogiczne, informacje pomocnicze, lokalizacyjne, informacje fachowe i pomoc fachowców z różnych dziedzin, gotowe genealogie niektórych rodów i inne, służące badaczom genealogii. Warsztaty na tyle zainteresowały uczestników szkolenia, że postanowiono je rozwinąć. Zaplanowaliśmy drugą część na wrzesień – podkreśla prezes OTG Marian F. Nowak. Będzie to praca w grupach – na wyznaczonych stanowiskach – pod kierunkiem prowadzącego. Będą to warsztaty otwarte – dla wszystkich chętnych. Część trzecią i czwartą dotyczącą źródeł genealogicznych pisanych  i tworzenie drzew genealogicznych zaplanowano na 2016 rok. Należy również podkreślić, że prezentowany materiał z zakresu Internetowych poszukiwań genealogicznych znajdzie swoje odzwierciedlenie w artykule Grzegorz Kubiaka w jubileuszowym „Roczniku OTG”, którego wydanie zaplanowano na październik b.r. W drugiej części spotkania – członek OTG pan Wacław Kieremkampt zaprezentował swoją ostatnią publikację, zatytułowaną Żydzi w Ostrowie w dokumentach XVIII wieku, wydaną w ramach Studia Judaica Ostroviensia. To kolejny zbiór dokumentów dotyczących Ostrowa i jego mieszkańców. W trakcie już wieloletnich poszukiwań materiałów dotyczących historii Ostrowa i Przygodzic natrafiłem w archiwach na dokumenty dotyczące osiedlenia się Żydów w Ostrowie w XVIII w.  Dokumenty które znajdziecie Państwo w tej książce, z wyjątkiem tych, które przedstawiłem w moich poprzednich opracowaniach, nigdy nie były publikowane – mówił Wacław Kieremkampt. Cześć dokumentów pochodzi z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, z działu Archiwum Radziwiłów i zupełnie nieopracowanych akt zbioru Papiery Rodziny Przebendowskich i Bielińskich. Część dokumentów pochodzi z Archiwum Państwowego w Poznaniu, ze zbioru „Akta miasta Ostrowa” i „ Gmina żydowska w Ostrowie”. Historia osiadłości Żydów w Ostrowie w XVIII wieku zawarta w prezentowanych dokumentach różni się od tej, którą możemy znaleźć w publikacjach z XIX i XX wieku. W prezentowanej publikacji znajdziemy nazwiska Żydów mieszkających w Ostrowie w XVIII w. oraz historię ich przybycia do Ostrowa. W książce znajdziemy odpowiedz na pytanie - która z kolei synagoga stoi obecnie w Ostrowie i wiele innych ciekawych informacji na temat Żydów w Ostrowie w XVIII w.


10 maja 2015  –  MajOSTaszki –  VI Kiermasz Organizacji Pozarządowych – Park Miejski
Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne wzięło udział w VI Kiermaszu Organizacji Pozarządowych, organizowanego w ramach Festynu Miejskiego - MajOSTaszki. OTG tradycyjnie już zorganizowało swoje stoisko wspólnie z Biblioteką Publiczną im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, na którym zaprezentowano dorobek wydawniczy Stowarzyszenia. Wspólne stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających,  szukających dobrych, regionalnych wydawnictw, ale nie tylko. Kiermasz był doskonałą okazją do zapoznania się z działalnością innych, ostrowskich organizacji pozarządowych oraz wymiany doświadczeń. Pogoda dopisała.

23 kwietnia 2015  –  Spotkanie z Adamem Ćwiklakiem –  Mała Scena Ostrowskiego Centrum Kultury

W czwartkowe popołudnie 23 kwietnia 2015 roku na małej scenie Ostrowskiego Centrum Kultury przy ul. Wolności 2 odbyło się niecodzienne spotkanie. Tematem była Genealogia genetyczna jako nowoczesne źródło pozyskiwania danych genealogicznych. Prelegentem spotkania był człowiek nietuzinkowy w swoich zainteresowaniach i poszukiwaniach genealogicznych, ekonomista, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogii Genetycznej (ISOGG) - Adam Ćwiklak – pasjonat i znawca genealogii od przysłowiowej „kuchni”. Organizatorem spotkania było Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. 
Na to wyjątkowe spotkanie zostały zaproszone osoby ze świata nauki i sąsiadujące towarzystwa genealogiczne, ale nie tylko. Byli przedstawiciele Polskiego, Śląskiego i Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego. To ostatnie zorganizowało dla swoich członków kwietniowe, wyjazdowe spotkanie do Ostrowa Wielkopolskiego, bo i temat spotkania ciekawy i nietypowy.
Sala małej sceny Ostrowskiego Centrum Kultury wypełniła się po brzegi. Temat spotkania był na tyle ciekawy, że przybyli na nie:  Ewa Jurczyk-Romanowska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i dr Kornelia Ćwiklak – adiunkt w Zakładzie Zasobów Poznawczych Człowieka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, wiceprezes Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego, Krystyna Becka z Archiwum Państwowego w Kaliszu oraz wielu członków i sympatyków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego.
Na wstępie spotkania prezes OTG odczytał list, jaki na jego ręce przesłał Kazimierz Piotr Radowicz z Gdańska – Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – któremu członkowie OTG na Walnym Zgromadzeniu w marcu b. r. jednogłośną uchwałą nadali honorowe członkostwo Stowarzyszenia. Czytamy w nim. m. in.: 
„Odpowiadając na pytanie dotyczące przyjęcia honorowego członkostwa OTG, mogę jedynie napisać, że Walne Zgromadzenie Członków OTG uczyniło mi wielki zaszczyt, obdarzając mnie tym tytułem. Traktuję tę uchwałę jako szczególny gest, podkreślający moje żywe zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia i mój w nim udział, w postaci współpracy z Rocznikami OTG. Czuję się prawdziwie wyróżniony tym tytułem i przyjmując go z podziękowaniem, składam głęboki ukłon szacunku za szeroko rozwijaną działalność Panu Prezesowi osobiście, Zarządowi OTG i wszystkim jego Członkiniom i Członkom. Kazimierz Radowicz, Gdańsk 27 marca 2015 roku”.
- Genealogia genetyczna może stanowić świetne uzupełnienie genealogii klasycznej, może również być niezależną formą badań genealogicznych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, kiedy osoba interesująca się historią przodków z różnych względów nie ma możliwości skorzystania z tradycyjnych metod w swoich poszukiwaniach (np. brak źródeł pisanych) – powiedział na wstępie do zebranych osób Adam Ćwiklak. Podkreślił, że jest to bardzo młoda gałąź wiedzy, że nie jest jeszcze wystarczająco znana i rozpowszechniona, a także brak jest dostatecznej literatury na jej temat. Podczas spotkania przybliżył słuchaczom podstawy teorii oraz praktyki genealogii genetycznej, zachęcając tym samym do aktywności w tej dziedzinie, gdyż im większa populacja badanych, tym większa możliwość wyciągania prawdopodobnych wniosków o przynależności do określonych rodów, jak również o przeszłości i migracji naszych antenatów. 
Pan Adam Ćwiklak przedstawił wnioski genealogii genetycznej wskazujące na to, że wszyscy żyjący obecnie ludzie pochodzą od jednej kobiety oraz jednego mężczyzny, których określono metaforycznym mianem „Adama i Ewy”. Datowanie okresu, w którym żyli ci prarodzice jest ciągle przedmiotem dyskusji i ustawicznie się zmienia. Kolebką ludzkości jest Czarny Kontynent, z którego nasi przodkowie rozeszli się po całym świecie, tworząc różne rasy, kultury i społeczności. Genetyczni „Adam i Ewa” nie byli partnerami ani nawet nie żyli zapewne w tej samej epoce. Są jednak przodkami wszystkich żyjących współcześnie mężczyzn i kobiet, bowiem potomstwo innych żyjących w tym czasie przedstawicieli homo sapiens nie zdołało przetrwać. Wszyscy współcześni ludzie, bez względu na dzielące ich różnice, są zatem ze sobą w większym lub mniejszym stopniu spokrewnieni, mają wspólnych przodków i pochodzą od jednego mężczyzny i jednej kobiety - podkreślał prelegent. 
Trzeba zaznaczyć – kontynuował Pan Adam Ćwiklak – że genealogia genetyczna w większości przypadków nie umożliwia zdefiniowania konkretnych, imiennych przodków, tak jak czyni to genealogia klasyczna, oparta na analizie przekazów ustnych, pisanych oraz pomników. W sprzyjających okolicznościach może ona jednak rzucić wiele światła na pochodzenie uczestnika testu oraz umożliwić wyciąganie wniosków na temat genealogii rodzinnej w sposób bezpośredni oraz pośredni, np. przez wykorzystanie lub analizę źródeł pisanych dotyczących osób, z którymi łączy probanta odpowiedni poziom pokrewieństwa.
Prawie dwugodzinne spotkanie, wzbogacone slajdami i ciekawą prezentacją problematyki, urzekło słuchaczy na tyle, że zadawano też szereg pytań, co zachęciło organizatorów – Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne – do zapowiedzi kolejnego spotkania o tej tematyce. A przykładem zastosowania genealogii genetycznej w badaniach może być ciekawy przypadek rodziny Niezgodów z Sobótki w powiecie ostrowskim. Ale o tym już na następnym spotkaniu – powiedział prezes OTG Marian F. Nowak. Dodał również, że by zgłębić tę problematykę, należy sięgnąć do artykułu Pana Adama Ćwiklaka, który ukaże się w październiku b. r. w jubileuszowym, połączonym  tomie „Rocznika OTG”.23 kwietnia 2015  – Finał Konkursu genealogicznego  –  II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta
W II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta zorganizowano w miesiącach luty – kwiecień b. r.  konkurs genealogiczny, którego celem było ukazanie tradycji rodzinnych jego uczestników. Kierownikiem projektu był nauczyciel historii w II LO mgr Jarosław Biernaczyk – członek Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Do finału zostały zakwalifikowane cztery prace. 23 kwietnia b.r. jury konkursowe w składzie: Marian F. Nowak – przewodniczący, Zbigniew Marcinkowski i Jarosław Biernaczyk  - członkowie, zapoznali się z  czterema finałowymi pracami genealogicznymi, wysłuchali komentarzy do  przedstawianych prac konkursowych i zdecydowali o kolejności miejsc. Pierwsze miejsce zdobył Filip Kierzkowski, drugie Martyna Pierunek a trzecie przyznano ex aequo dla: Hanny Gajewskiej i Klementyny Mackiewicz. Finaliści otrzymali ciekawe nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. Finałowe prace konkursowe zostaną zaprezentowane w listopadzie na II Gali Genealogicznej.

19 marca 2015 – Wernisaż wystawy  „Nie tylko moje dzieciństwo w fotografii” – Galeria PIK Ostrowskiego Centrum Kultury
W popołudniowy czwartek 19 marca 2015 roku w Galerii PIK Ostrowskiego Centrum Kultury miał miejsce wernisaż wystawy OTG z cyklu „ocalić od zapomnienia”, zatytułowanej: „Nie tylko moje dzieciństwo w fotografii”. To już 12. wystawa której organizatorem, lub współorganizatorem było Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne, a 6. z kolei pod kuratelą Grażyny Karolak – sekretarz OTG w latach 2008 – 2014. Przypomnieć tu należy terminy i tytuły wernisaży wystaw:
26 lutego 2006 roku – aula I LO – „Żydzi ostrowscy w dziejach miasta i gimnazjum męskiego” - współorganizacja ze Stowarzyszeniem Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis” i ostrowskim Kołem Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Kaliszu - kurator: Jarosław Biernaczyk;
29 lipca 2006 roku – aula I LO – „Społeczność niemiecka w Ostrowie” - kurator: Jarosław Biernaczyk; 
6 lipca 2007 roku – sala Cechu Rzemiosł Różnych – „Hallerczycy Południowej Wielkopolski” przygotowana przez Macieja Kowalczyka, Mariana F. Nowaka i Romana Polerowicza;  
24 kwietnia 2007 roku – Ostrowskie Centrum Kultury – z cyklu: Ocalić od zapomnienia… - „Wystawa rodowodów i wywodów przodków”;  
27 grudnia 2008 roku – Chata Regionalna w Przygodzicach – „90. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – przygotowana przez Edmunda Radziszewskiego (kuratora wystawy), Macieja Kowalczyka i Mariana F. Nowaka – wespół z Towarzystwem Miłośników Przygodzic (TMP) oraz Gminą Przygodzice;  
15 maja 2009 roku – hol kina „KOMEDA” – starych fotografii rodzinnych, zatytułowana: „… z dawnych lat … fotografii czar” – kurator wystawy: Grażyna Karolak;  
25 września 2010 roku – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej - oddział w Lewkowie – „II. Wystawa rodowodów i wywodów przodków” – kurator wystawy: Grażyna Karolak;  
10 marca 2011 roku - Galeria PIK - OCK – „Wystawa starych fotografii ślubnych” – kurator wystawy: Grażyna Karolak;  
19 stycznia 2012 roku - Galeria PIK - OCK – z cyklu „Ocalić od zapomnienia” - „Wystawa robótek ręcznych naszych przodków” – kurator wystawy: Grażyna Karolak;  
21 marca 2013 roku - Galeria PIK - OCK – Wystawa z cyklu „Ocalić od zapomnienia…” – „Rodzinne tradycje wojskowe członków i sympatyków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” – kurator wystawy: Marian F. Nowak; 
 
11 października 2013 roku – Forum Synagoga – Wystawa pamiątek szkolnych, zatytułowana „Paluszek i główka to szkolna wymówka..." – kurator wystawy: Grażyna Karolak.
Na wystawie zatytułowanej: „Nie tylko moje dzieciństwo w fotografii” zgromadzono ponad 300 zdjęć z minionej epoki oraz współczesnych. Najstarsze zdjęcie pochodziło z 1899 roku, a znaczna cześć z pierwszej połowy XX wieku. Z tego okresu pochodziły też mebelki: skrzynka na zabawki, stołeczek, konik na biegunach, lalka i miś. Była też kołyska z tzw. długą poduszką z lat 80. XX wieku. W dniu wystawy wyeksponowano stare książeczki z bajkami, wydanymi w latach 50. XX wieku. Wernisaż uświetnił występ dzieci ze szkół podstawowych w  Daniszynie i we Franklinowie, które recytowały dziecięce wierszyki, wpisując sie tym samym w klimat tematyczny wystawy. To nie tylko wspomnienia z dzieciństwa uwiecznione na fotografiach ale także kolejna lekcja historii. Na wystawie można było podziwiać dawne stroje, fryzury, stare zabawki ale i skrawek naszego miasta. Zdjęcia przedstawiały jego fragmenty, często juz nieistniejące, lub bardzo zmodernizowane, jak np. ul. prof. Kaliny w latach 50. XX wieku, nieistniejące już ogrodnictwo przy ul. Towarowej i Alejach Słowackiego. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem,  można było ją oglądać do końca marca. Zorganizowano ją przy wsparciu  Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Należy również dodać, że Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne planuje kolejną, 13. wystawę na jesieni b.r. Tematem wystawy będzie „10 lat OTG”

6 marca 2015  - Walne Zgromadzenie Członków OTG – Cech Rzemiosł Różnych

6 marca w sali historycznej Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się Walne Zgromadzenie członków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Głównymi zagadnieniami marcowego spotkania były: podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2014 roku, wybór Komisji Rewizyjnej oraz sprawy organizacyjne. Rok 2014 w działalności Towarzystwa nie należał do szczególnie udanych. Nie zrealizowano wszystkiego, co zaplanowano z działalności wydawniczej. Dobrze realizowano natomiast przedsięwzięcia kulturalno – rekreacyjne Stowarzyszenia, do których zaliczyć należy: wycieczkę do Muzeum Chleba w Pleszewie i do Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Szczególnie udaną imprezą było grillowanie w Antoninie, gdzie uczestnicy wyprawy poznali od kuchni działalność Nadleśnictwa Antonin, a następnie biesiadowali przy grillu. Całość tych przedsięwzięć koordynowała Grażyna Karolak – była sekretarz OTG. Koniec roku przyniósł zmiany w Zarządzie OTG. Nowym prezesem został Marian F. Nowak (sekretarz OTG pierwszej i wiceprezes drugiej kadencji). Na wiceprezesa wybrano ponownie Jarosława Pustkowskiego, sekretarzem został wybrany Jan Przybylski, a skarbnikiem OTG Magdalena Jarocińska. Ponadto członkowie i sympatycy OTG uczestniczyli 7 listopada  w ostrowskiej Konkatedrze  w tradycyjnej Mszy Św. za przodków, a 30 grudnia w Max Cafe zorganizowano Spotkanie Opłatkowe. W roku bieżącym pod nowym kierownictwem OTG wychodzi na prostą i realizuje zaplanowane przedsięwzięcia. Nowy Zarząd wespół z Komisją Rewizyjną postawił na uporządkowanie organizacyjne Stowarzyszenia. Prawie 70 procentowa frekwencja na Zebraniu świadczyć może o tym, że członkowie Towarzystwa Genealogicznego chcą prężnie działać i aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach OTG. Na Zebraniu podsumowano działalność Komisji Rewizyjnej w ostatniej kadencji. Jej członkowie: Zbigniew Marcinkowski – przewodniczący, Ryszard Boślak – wiceprzewodniczący i Henryk Przerwa – członek Komisji realizowali właściwie swoje statutowe obowiązki. Swoimi decyzjami w porę uratowali okręt, który wpływał na mieliznę.  W głosowaniu jawnym, dotychczasowi członkowie Komisji Rewizyjnej zostali wybrani na następną kadencję. Na Walnym Zgromadzeniu podziękowano również dotychczasowym władzom Stowarzyszenia. Należy podkreślić, że w tym roku minie 10 lat od powstania Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. W okresie tym   Stowarzyszenie rozkwitło, i pomimo małego „tąpniecia” – rozkwita dalej. Wielkie zasługi w tej materii mieli: Maciej Kowalczyk, Anna Nazarek i Grażyna Karolak, którym członkowie Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego wyrazili słowami Prezesa ogromne podziękowanie i aplauz. Należy choć po krótce wymienić zasługi w/w.

Maciej Kowalczyk – współinicjator   powstania i współzałożyciel Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Od początku – przez 9 lat jego prezes. Współtwórca i współredaktor (czasami ukryty) Rocznika OTG, pomysłodawca stworzenia wydawnictwa pod nazwą Biblioteka OTG, w ramach której wydał pierwszą publikację zatytułowaną: „Czerwony Baron w Ostrowie”. Preludium legendy.... Inicjator wielu spotkań z ciekawymi ludźmi, konferencji, prelekcji, i innych ważnych przedsięwzięć Stowarzyszenia. Sam też dość często był prelegentem.
Anna Nazarek – od lipca 2007 roku Skarbnik OTG. Przez wiele lat rozliczała finanse naszego Stowarzyszenia. Zbierała należne składki, rozliczała projekty wydawnicze, pilnowała, żeby wszystko co z finansami było związane, było czytelne i przeźroczyste. To znakomity Minister Finansów OTG, a jednocześnie autorka artykułów do Rocznika i pomysłodawczyni wielu przedsięwzięć OTG.
Grażyna Karolak – sekretarz OTG od początku 2008 roku. Autorka wielu ciekawych pomysłów, które pozwoliły rozświetlić swoim blaskiem nasze Stowarzyszenie w regionie w którym żyjemy, i nie tylko. Redaktor Rocznika OTG, autorka i współautorka wielu ciekawych artykułów genealogicznych. Autorka publikacji wydanej w ramach BIBLIOTEKI OTG – Przepisy naszych przodków. Kurator wielu wystaw genealogicznych OTG, m.in.: „… z dawnych lat … fotografii czar”;  „II. Wystawa rodowodów i wywodów przodków ”; „Wystawa starych fotografii ślubnych”; Wystawa robótek ręcznych naszych przodków”; Wystawa pamiątek szkolnych, zatytułowana „Paluszek i główka to szkolna wymówka...", „Nie tylko moje dzieciństwo w fotografii”. Organizatorka corocznych wycieczek Szlakiem drewnianych kościółków. To Minister Kultury OTG – była…, i obecna.
Można by było jeszcze wiele pisać dobrego o w/wymienionych osobach. Trzeba zaznaczyć, że to filary Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego na przestrzeni tych 9 lat. Członkowie OTG liczą na dalsze zaangażowanie tych osób w procesie rozwoju Stowarzyszenia. W/w uhonorowano kwiatami, podziękowaniami i drobnymi upominkami.
W przerwie wyborczej Komisji Rewizyjnej panowie przygotowali dla członkiń OTG DZIEŃ KOBIET. Każda z Pań otrzymała piękną różę. Zorganizowano również słodki „stół szwedzki”. 
W części trzeciej Walne Zgromadzenie  - na wniosek Zarządu – przyjęło jednogłośnie Uchwałę o nadaniu Panu Kazimierzowi Piotrowi Radowiczowi Honorowego Członkostwa Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Należy przy tym podkreślić, że tytuł ten już posiadają: Tadeusz Krokos – prezes kaliskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Ewa Mielczarek – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim.  Pan Kazimierz Radowicz to zasłużony człowiek dla  Ostrowa Wielkopolskiego pod każdym względem. Honorowy Obywatel Miasta, Honorowy członek Alma Mater Ostroviensis. Od 2008 roku również członek zwyczajnym Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. 
Na Zebraniu omówiono również sprawy organizacyjne i planowane przedsięwzięcia  Stowarzyszenia w 2015 roku. - Wypływamy na głębokie wody – powiedział prezes OTG Marian F. Nowak. Będzie podwójny numer „Rocznika OTG”, będą dwie wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty, wycieczki, grillowanie, i wiele, wiele innych, ważnych przedsięwzięć, o których mowa w Planie działań OTG na 2015 rok, zamieszczonym na stronie internetowej OTG: www.otg-ostrowwlkp.pl. Wręczono również zaległe, jak i bieżące  Zaświadczenia członkowskie. ZAPROSZENIE

Zapraszamy członków i sympatyków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego na Wystawę  z cyklu „Ocalić od zapomnienia”
NIE TYLKO MOJE DZIECIŃSTWO W FOTOGRAFII.
Wernisaż Wystawy odbędzie się 19 marca 2015 roku (w czwartek) o godz. 17.30 w Holu Ostrowskiego Centrum Kultury
przy ul. Raszkowskiej 2
                                   

                            Zarząd OTG i Kurator Wystawy

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego